سیدحمیدرضا شاداب 1396/12/13 ساعت 14 و 12 دقیقه و 12 ثانیه نظرات ()
آقای قدس می گوید:روزی آقا(مرحوم آیت الله بهجت)دررابطه باپاداش عمل صالح اگرچه اندک باشد،فرمود:یکی ازعلمای نجف روزی درمسیرراهش به فقیری یک درهم صدقه داد(البته،بیشترازآن نداشت)شب درخواب دیداورابه باغی مجلل ودارای قصری بسیارعالی وزیبادعوت کرده اندکه نظیرآن راکسی ندیده بود.
پرسید:((این باغ وقصرازآن کیست؟)) گفتند:((ازآن شماست.)) تعجب کردکه من دربرابراین تشریفات عملی انجام نداده ام.
به اوگفتند:((تعجب کردی؟)) گفت:((آری.)) گفتند:((تعجب نکن.این پاداش آن یکدرهم شماست که خالصانه وباحسن عمل انجام گرفته است.

باتشکر
مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان